View count: 5960

Journal Editing Committee

Taiwanese
Agricultural Economic Review
The Rural Economics Society of Taiwan
Editorial Committee
Advisors Jiun-Hao Wang Rhung-Jieh Woo Hwang-Jaw Lee  Pai-Lung Chou  Chou Miao Fang
Hsing-Chun Lin Jeun-Sheng Lin Chia-Rong Lin   Kuo-Ching Lin Wan-Yu Liu
Yu-Hsues Hsu Suh-Hwa Sheu Ming-Chien Chen Cheng-Wei Chen Yu-Hui Chen
Chi-Ron Chen  Yun-Ju Chen Yir-Hueih Luh Tsu-Tan Fu Wen-Chi Huang
Jen-Te Hwang  Shu-Hwa Hwang Min-Hsien Yang Yi-Nung Yang Jong-Wen Wann
Man-Ser Jan Yue-Zong Liao  Je-Liang Liou  Jane Lu Yung-Hsiang Lu
Li-Hsien Chien Ya-Wen Chiuen 
Editor-in-Chief Wan-Yu Liu Department of Forestry, National Chung Hsing University
Associate Editors

Jin-Li Hu

Institute of Business & Management
National Yang Ming Chiao Tung University

Wei-Chun Tseng Department of Applied Economics, National Chung Hsing University
Tsu-Tan Fu
 
Department of Economics, 
Soochow University
Chih-Hai Yang National Central University
Shu-Yi Liao Department of Applied Economics,
National Chung Hsing University
Ya-Wen Chiuen Department of Environmental and Cultural Resources,
National Tsing Hua University